دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : فروغ   فرساد

پست الکترونیکی : forough.farsad@yahoo.com & forough.farsad@srbiau.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاداسلامی -واحدعلوم وتحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم محیط زیست
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاداسلامی -واحدعلوم وتحقیقات تهران

سوابق اجرایی

مدیرگروه ارزیابی وآمایش محیط زیست ، دانشکده محیط زیست وانرژی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم وتحقیقات تهران

عضو گروه آلودگیهای محیط زیست ، دانشکده محیط زیست وانرژی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم وتحقیقات تهران

عضو گروه مهندسی طراحی محیط زیست ، دانشکده محیط زیست وانرژی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم وتحقیقات تهران

همکاری با شرکت مهندسین مشاور آمایش مکران

 عضویت در جوامع علمی

عضو انجمن متخصصان محیط زیست

عضو انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

عضو کانون فرهنگی اساتید (کفا)نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ارزیابی وآمایش محیط زیست

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 7

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه ارزیابی و آمایش سرزمین، عضو گروه آلودگی محیط زیست

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1393-07-01

فروغ فرساد

فروغ فرساد

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^